Omet navegació

Competències bàsiques 2018

Competències cientificotecnològiques

Trobareu les preguntes corresponents a les competències bàsiques de 4ESO de l'àrea cientificotecnològica del curs 2018-2019. Les preguntes es corregiran automàticament si són de resposta múltiple (més de una opció correcta) , o d'elecció múltiple ( una única opció correcta). Algunes preguntes són obertes i es corregiran a classe.